Błąd lekarski i medyczny lekarzy konsekwencje i odpowiedzialność karna

Jeśli posiadasz ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Jednak ani posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ani płacenie za usługi medyczne nie gwarantuje, że jakość opieki medycznej będzie odpowiednia. Błąd w sztuce lekarskiej to rodzaj przestępstwa, w którym pracownicy służby zdrowia nie wykonują swoich obowiązków zawodowych w sposób właściwy.

W kodeksie karnym nie ma jasno określonego artykułu, który dotyczyłby takiego czynu jak błąd medyczny. Jednak w Kodeksie znajduje się wiele artykułów, które regulują takie naruszenia.

Jak udowodnić błąd medyczny i uzyskać wysokie odszkodowanie za naruszenie praw do otrzymania opieki medycznej o wysokiej jakości, wymaganej przez prawo?

Błędy medyczne nie są zdefiniowane w przepisach prawa. Jednak ten błąd w sztuce prawniczej od dawna niepokoi najbystrzejsze umysły w dziedzinie prawa i medycyny.

Błąd w sztuce chirurgicznej to uczciwa pomyłka lekarza, która nie stanowi przestępstwa i wynika z niedoskonałości medycyny.

Jeśli posiadasz ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej

Mówiąc prościej, błąd medyczny to wypadek. Nie ma bezpośredniego zamiaru spowodowania uszczerbku na zdrowiu człowieka.
Błąd medyczny nie oznacza zaniedbania ani złej woli wobec pacjenta.

Jakie błędy mogą się pojawić?

Istnieje wiele klasyfikacji błędów medycznych. Zasadniczo wszystkie one opierają się na konkretnym etapie opieki medycznej, na którym wystąpił błąd. W związku z tym wyróżnia się następujące rodzaje błędów w sztuce:

 • Błędy organizacyjne – polegające na zakłóceniu zorganizowanej opieki nad pacjentem. Przykładem może być niedotrzymanie terminów dla pogotowia ratunkowego.
 • Błędy diagnostyczne – postawienie błędnej diagnozy. Są to najczęstsze błędy w sztuce lekarskiej, kiedy z powodu błędnej diagnozy traci się czas na bezskuteczne leczenie innej dolegliwości.
 • Błędy terapeutyczne – polega na wyborze przez lekarza niewłaściwego sposobu leczenia na podstawie błędnej diagnozy.
 • Udokumentowane – jest to nieprawidłowe wypełnienie dokumentacji medycznej. Są to wszelkiego rodzaju wyciągi, rejestry ambulatoryjne.
 • Nieprzestrzeganie zasad etyki lekarskiej – zachowanie lekarza nieodpowiadające jego statusowi.
 • Farmaceutyczne – dotyczy nieprawidłowo przygotowanych recept i sprzedaży leków nieodpowiednich dla pacjenta.
 • Subiektywne – odzwierciedlają niskie kwalifikacje personelu medycznego, brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

Duża liczba błędów medycznych jest spowodowana niekompetencją personelu medycznego. Niestety, niekompetentnych lekarzy można znaleźć zarówno w szpitalach publicznych, jak i w prywatnych klinikach. Obecnie dostępne są ubezpieczenia lekarzy, które zabezpieczają przed błędami z wyprzedzeniem w następujący sposób. Przed każdą procedurą medyczną lub operacją pacjenci są proszeni o podpisanie formularza zgody, w którym informuje się o możliwości poniesienia konsekwencji co jest poniekąd naturalne, gdyż jest to zabieg.

Mogą istnieć trzy rodzaje odpowiedzialności za błędy popełnione przez pracowników służby zdrowia:

 • Dyscyplinarne – nagana, zwolnienia z pracy, pozbawienie premii przez pracodawcę;
 • Cywilne – odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • Karne – kary kryminalne wraz z odszkodowaniem za szkody wyrządzone przez przestępstwo.
 • W jednym zdarzeniu przestępczym może dojść do połączenia kilku rodzajów odpowiedzialności.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Przełożeni pracownika medycznego dowiadują się o błędzie medycznym jako pierwsi. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że osoba poszkodowana składa skargę lub odwołanie do kierownika placówki medycznej i wyższych władz medycznych.

Nawet jeśli sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zostaną wobec niego podjęte działania dyscyplinarne. Z reguły w przypadku popełnienia przestępstwa pracownik jest zwalniany z pracy. Oprócz samego zwolnienia z pracy, sankcje karne uniemożliwią mu wykonywanie zawodu lekarza przez kilka lat.

Odpowiedzialność cywilna

W polskim Kodeksie Karnym istnieje nawet specjalne Art. 160 § 1, który określa możliwe rodzaje kosztów ponoszonych przez organizacje medyczne w przypadku wyrządzenia szkody pacjentom.  Aby udowodnić błąd medyczny, trzeba zebrać pokaźną paczkę dokumentów, które mają status dowodu w sprawie więc samo udowodnienie naruszenia prawa jest trudne.