Ubezpieczenie turystyczne i podróżne – dlaczego warto je posiadać?

Każda podróż wymaga starannych przygotowań: wybieramy kraj docelowy, logistykę, staramy się zabrać wszystko, czego potrzebujemy, w tym sprzęt sportowy, wybieramy najlepsze zakwaterowanie i jedzenie… Ale dopiero w ostatniej chwili myślimy o ubezpieczeniu.

Dlaczego potrzebujemy polisy ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie w góry powinno być obowiązkiem i planowane z wyprzedzeniem przed podróżą lub uprawianiem sportu

Ubezpieczenie w góry powinno być obowiązkiem i planowane z wyprzedzeniem przed podróżą lub uprawianiem sportu. Wynika to przede wszystkim z drogiej opieki medycznej oraz wysokich kosztów usług medycznych i turystycznych w Europie.

Chociaż kultura ubezpieczeń aktywnego wypoczynku w Polsce jest mniej rozwinięta w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi, podróżując za granicę polski turysta powinien pamiętać, że:

„Państwo zrzeka się odpowiedzialności za koszty pomocy medycznej, ewakuacji medycznej, koszty powrotu ciała (zwłok) do Rzeczypospolitej Polskiej obywateli, którzy znaleźli się za granicą. W przypadku poniesienia takich kosztów, powinny one zostać pokryte z ubezpieczenia wykupionego przed wyjazdem, lub obywatel, jego krewni i inne zainteresowane strony pokryją je na własny koszt.

Dlaczego potrzebujemy polisy ubezpieczeniowej?

Przed zakupem polisy ubezpieczeniowej należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami kraju docelowego w zakresie minimalnej ochrony ubezpieczeniowej na czas pobytu.

Co wchodzi w skład polisy ubezpieczeniowej dla osób uprawiających sport i rekreację?

W umowie ubezpieczenia musi być określony rodzaj sportu lub rekreacji, który turysta zamierza uprawiać podczas wyjazdu

Polisa podróżna, czyli inaczej mówiąc polisa na wyjazd za granicę, zawiera dwa rodzaje odszkodowań ubezpieczeniowych:

  • Odszkodowanie za wystąpienie wypadku. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem ubezpieczyciel zapewnia ubezpieczonemu turyście pomoc w miejscu zdarzenia objętego ubezpieczeniem (transport, leczenie, diagnostyka).
  • Po uzgodnieniu z ubezpieczycielem turysta sam pokryje wszystkie koszty, a następnie po powrocie złoży dokumentację sprawozdawczą do ubezpieczyciela, który z kolei zwróci wszystkie potwierdzone koszty.

Istnieje zalecana lista ryzyk ubezpieczeniowych zawartych w polisie ubezpieczeniowej na wyjazd za granicę w celu uprawiania sportu lub aktywnego wypoczynku. Obejmuje on koszty leczenia, koszty transportu medycznego i inne ewentualne koszty organizacyjne.

Koszty leczenia i inne wydatki nadzwyczajne:

  • nagłe przypadki medyczne;
  • transport/ewakuacja przy użyciu odpowiedniego środka transportu, w tym helikoptera;
  • pomoc stomatologiczna w nagłych wypadkach;
  • koszty repatriacji;
  • codzienne stosowanie produktów leczniczych.

W umowie ubezpieczenia musi być określony rodzaj sportu lub rekreacji, który turysta zamierza uprawiać podczas wyjazdu.