Wszystko o ubezpieczeniu dla cudzoziemców

Każda osoba, która legalnie przebywa na terenie Polski, a nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia, powinna się ubezpieczyć dobrowolnie, bez względu na to, jak długo będzie przebywać na terenie naszego kraju.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca – jakie dokumenty trzeba złożyć?

Osoba, która chce się ubezpieczyć, powinna złożyć odpowiedni wniosek do siedziby NFZ, która jest najbliżej miejsca zamieszkania. Druki, które będą potrzebne, dostępne są w placówkach NFZ oraz na stronach internetowych.

W przypadku cudzoziemców, którzy nie są obywatelami Unii, a chcą się ubezpieczyć, przy składaniu wniosku powinni pokazać wizę, która umożliwia pracę na terenie Polski, zezwolenie na pobyt czasowy albo na osiedlenie się, na pobyt rezydenta, albo zgodę na pobyt tolerowany. W przypadku uchodźców potrzebny będzie dokument potwierdzający status. Po podpisaniu umowy o ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemcaz Narodowym Funduszem Zdrowia, należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam złożyć druk ZUS ZZA. Druk ten można również wysłać pocztą.

Co powinny jeszcze zrobić cudzoziemcy, którzy się ubezpieczyli?

Każdy cudzoziemiec, który ubezpieczył się dobrowolnie, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, jeśli jeszcze nie mają ubezpieczenia z innego tytułu. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca obejmuje również jego dzieci, dziadków, małżonka, pod warunkiem, że prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe.

Gdzie wpłacać składki na ubezpieczenie?

Składki na ubezpieczenie każdy cudzoziemiec odprowadzać powinien na konto ZUS. Wszelkie szczegółowe informacje na ten temat można otrzymać w najbliższym oddziale ZUS, również o tym jaka to ma być kwota. Składki powinno odprowadzać się do piętnastego każdego miesiąca.

Gdzie jeszcze może ubezpieczyć się cudzoziemiec?

Każdy cudzoziemiec ma prawo ubezpieczyć się również w innym zakładzie. Może to być PZU, albo jakiś inny prywatny ubezpieczyciel. Poszczególne agencje ubezpieczeniowe przedstawiają różne warianty ubezpieczenia dla cudzoziemców.

Co pokrywa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie pokrywać może badania, które są niezbędne, żeby postawić diagnozę, udzielenie koniecznej pomocy lekarskiej, pobyt w szpitalu, refundację na przepisane leki, w przypadku nagłych przypadków leczenie stomatologiczne, transport do placówki medycznej, albo pomiędzy placówkami, transport, który zasadny jest z przyczyn medycznych, do miejsca zamieszkania, transport zwłok do kraju stałego zamieszkania, albo repatriację do kraju ojczystego.