Wszystko, co musisz wiedzieć, o ubezpieczeniu OC dla lekarzy.

Zawód lekarza należy do jednego z tych, w którym każdego dnia ponoszona jest olbrzymia odpowiedzialność za podjęte decyzje i działania. Medycy zdają sobie sprawę ze znacznego ryzyka zawodowego i konsekwencji błędów medycznych. Rzetelna wiedza, dokładność i doświadczenie mimo wszystko nie są jednak w stanie w każdej sytuacji uchronić ich przed nieumyślnym wyrządzeniem szkód. Polskie prawo nakłada obowiązek posiadania przez lekarza obowiązkowego ubezpieczenia OC. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, które jako lekarz musisz posiadać w tym zakresie.

Czy jesteś zobowiązany do wykupienia OC dla lekarzy?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. do posiadania ubezpieczenia OC jest zobowiązany podmiot wykonujący działalność leczniczą. Ministerstwo Zdrowia definiuje taki podmiot jako następujące jednostki:

Zawód lekarza należy do jednego z tych, w którym każdego dnia ponoszona jest olbrzymia odpowiedzialność za podjęte decyzje i działania

 • przedsiębiorcy
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • jednostki budżetowe (jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej)
 • instytuty badawcze
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej
 • jednostki organizacyjne stowarzyszeń, które posiadają osobowość prawną
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, które działają na podstawie przepisów o:
  • stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,
  • gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • jednostki wojskowe – w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą

Zasadniczo oznacza to, że jeśli prowadzisz indywidualną lub grupową praktykę zawodową polegającą na:

 • udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działań poprawiających zdrowie pacjenta)
 • promocji zdrowia
 • prowadzeniu działalności dydaktycznej (naukowej) lub badawczej

musisz wykupić ubezpieczenie OC. Jeśli natomiast jesteś zatrudniony w placówce medycznej lub jednej z wspomnianych powyżej placówek – ubezpieczenie OC dla lekarzy iExpert.pl jest czymś, co powinien pokrywać Twój pracodawca.

Od czego chroni ubezpieczenie OC? W jakich przypadkach ono nie obowiązuje?

We wspominanym już wyżej rozporządzeniu zastrzeżone jest, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje sytuacje, w których lekarz wyrządzi szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnie z prawem zaniecha udzielenia takich świadczeń. Jeśli zatem w wyniku podjętych przez Ciebie działań stan zdrowia pacjenta pogorszy się lub przydarzy Ci się sytuacja, w której z jakichkolwiek powodów odmówisz udzielenia pomocy pacjentowi, a ten wysunie przeciwko Tobie roszczenia finansowe – ubezpieczyciel pokryje odpowiednie co do umowy koszta.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie dotyczy jednak sytuacji, w których:

 • wykonywane są świadczenia zdrowotne bez uprawnień do prowadzenia działalności leczniczej
 • uszkodzona, zniszczona lub utracona została rzecz
 • konieczna jest zapłata kar umownych
 • prowadzone są działania wojenne, trwa stan wojenny, rozruchy, zamieszki, akty terroru.

Rozporządzenie wyróżnia również, że w przypadku chirurgii plastycznej czy zabiegów kosmetycznych ubezpieczenie OC obowiązuje, jeżeli pomoc była udzielana ze względu na:

Zawód lekarza należy do jednego z tych, w którym każdego dnia ponoszona jest olbrzymia odpowiedzialność za podjęte decyzje i działania

 • wadę wrodzoną
 • uraz
 • chorobę.

Istotny jest fakt, że zakład ubezpieczeniowy, z którym zawierasz umowę, nie może dodawać do niej zapisów, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby opisane powyżej przepisy. Z tego powodu warto znać swoje prawa w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jaka jest kwota minimalna, którą musi wypłacić ubezpieczyciel?

Zgodnie z prawem ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia:

 • 100 000 euro za jedno zdarzenie, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego i 500 000 euro za wszystkie takie zdarzenia – w przypadku, gdy podmiotem jest przedsiębiorca, który świadczy stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne
 • 75 000 euro za jedno zdarzenie i 350 000 euro za wszystkie zdarzenia, gdy podmiotem jest:
 • przedsiębiorca, który świadczy stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • lekarz, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako indywidualna praktyka lekarska
 • lekarze, którzy prowadzą grupową praktykę lekarską.
 • 30 000 euro za jedno zdarzenie i 150 000 za wszystkie zdarzenia, jeżeli podmiotami są pielęgniarki bądź fizjoterapeuci wykonujący indywidualną albo grupową praktykę lekarską

Ceny wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla lekarzy wynoszą najczęściej ok. kilkuset złotych rocznie. Kwota ta pozwala zabezpieczyć lekarza przed podstawowymi roszczeniami finansowymi ze strony pacjenta. Jeśli wykonuje on jednak zawód w ramach specjalizacji, która naraża go na szczególny stopień ryzyka, warto pomyśleć jeszcze o zakupieniu dodatkowego pakietu, dzięki czemu wzrośnie zarówno gwarantowana kwota wypłacana w ramach ubezpieczenia, jak i rozszerzony zostanie zakres sytuacji, w których takie ubezpieczenie obowiązuje.