OC dla lekarzy – kto podlega temu obowiązkowemu ubezpieczeniu?

OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe na terenie Rzeczpospolitej od 2010 roku. Powinni je posiadać wszyscy lekarze, a także dentyści, fizjoterapeuci, ratownicy, czy pielęgniarki, którzy prowadzą swoją własną działalność gospodarczą polegającą na leczeniu pacjentów. Tego rodzaju ubezpieczenie dotyczy ewentualnych szkód, które mogłyby zostać wyrządzone w wyniku wykonanego świadczenia, a także zaniechania jego wykonania w przypadku, w którym taka decyzja byłaby niezgodna z prawem. Istnieje również dobrowolne ubezpieczenie OC. W tym przypadku dotyczy ono zarówno osób prowadzących działalność leczniczą, jak i tych, którzy pracują na etacie lub umowie zlecenie, a także o dzieło. Tego rodzaju ubezpieczenie będzie obejmowało różnego rodzaju zdarzenia, dotyczące wyrządzenia szkody nieobjęte ubezpieczeniem OC, można do nich zaliczyć m.in. zdarzenia związane z udzielanymi świadczeniami, który miały miejsce poza terenem kraju. Choć ubezpieczenie dobrowolne można zakupić w dowolnym momencie, jego koniec przypada zawsze na moment końca ubezpieczenia obowiązkowego OC, jeśli dotyczy ono lekarza prowadzącą własną działalność gospodarczą.

OC dla lekarzy – co obejmuje? jakie są korzyści tego rozwiązania?

Warto pamiętać, że zarówno w przypadku obowiązkowego, jak i dobrowolnego ubezpieczenia OC jego stawka może być różny

Jeśli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe, obejmuje ono szkody powstałe w wyniku świadczonej indywidualnej praktyki lekarskiej lub poczynionych zaniechań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zakres, który dotyczy OC dobrowolnego, obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, a także przeniesienia m.in. takich chorób, jak HIV, czy wirusowe zapalenie wątroby. Tego rodzaju ubezpieczenie może dotyczyć zarówno osoby objętej ubezpieczonej, jak i jej podwykonawców. Dodatkowo inwestując w ten wariant, lekarz prowadzący działalność może ubezpieczyć mień pacjenta przed ewentualnym uszkodzeniem, jak również jego samego przed naruszeniem praw. Ten wariant uzupełniający ubezpieczenie obowiązkowe dotyczy również szkód poczynionych w nieruchomościach osób trzecich. Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu OC osoba objęta ubezpieczeniem nie musi obawiać się ewentualnych kosztów związanych z ewentualną rozprawą sądową. Inwestycja w ubezpieczenia OC to przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa. Lekarz może również dostosować wysokość sumy gwarancyjnej do swoich potrzeb, a zakres ten jest bardzo szeroki.

OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe na terenie Rzeczpospolitej od 2010 roku

OC dla lekarzy – ile kosztuje?

Warto pamiętać, że zarówno w przypadku obowiązkowego, jak i dobrowolnego ubezpieczenia OC jego stawka może być różny. Czynnikiem mającym znaczący wpływ na wysokość obowiązkowego ubezpieczenia jest rodzaj specjalizacji i prawdopodobieństwo ryzyka związane ze świadczeniami udzielanymi w ramach prowadzonej działalności. Wysokiej składki muszą się spodziewać m.in. ginekolodzy, okuliści, a także chirurdzy. Z kolei jedne z najniższych kwot mogą zapłacić m.in. interniści. W przypadku tej specjalizacji ryzyko popełnienia ewentualnych błędów jest oceniane na znacznie niższym poziomie. Warto pamiętać, że czasami w przypadku posiadania przez lekarza specjalizacji bądź odpowiedniego tytułu będzie obowiązywała zniżka. W przypadku dobrowolnego OC dla lekarzy można zdecydować się na takie rozszerzenia jak m.in. szkody powstałe podczas zabiegu medycynę estetycznej, a także szkody w mieniu pracodawcy, czy wyrządzone poza obszarem Polski. W tym wypadku wysokość składki będzie odpowiednio większa. Ostateczna wysokość ubezpieczenia OC zależy od wybranego pakietu. Najczęściej kwota ta wynosi kilkaset złotych rocznie.