Ochrona prawna lekarzy

Wykonywanie niektórych zawodów związane jest z ryzykiem agresji słownej lub fizycznej ze strony innych osób. W celu ochrony interesów osób wykonujących określone zawody wprowadzono status funkcjonariusza publicznego.

Ochrona prawna lekarza

Lekarze, ratownicy coraz częściej stają się obiektem ataków ze strony pacjentów, mimo że niosą im pomoc związaną z ratowaniem zdrowia lub życia. W celu zwiększenia ich poczucia bezpieczeństwa nadano im status funkcjonariuszy państwowych. Oprócz lekarzy i ratowników medycznych, ochroną prawną objęte zostały także pielęgniarki oraz położne.

Lekarze, ratownicy coraz częściej stają się obiektem ataków ze strony pacjentów, mimo że niosą im pomoc związaną z ratowaniem zdrowia lub życia

Status ten dotyczy tylko tych pracowników medycznych, którzy wykonują swoją pracę w ramach kontraktu podpisanego z NFZ przez placówkę, w której są zatrudnieni. Ochrona prawna oznacza, że zgodnie z Kodeksem Karnym osoby atakujące funkcjonariuszy państwowych zagrożone są znacznie wyższą karą.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Ochrona prawna lekarza nie chroni ich od odpowiedzialności zawodowej. A to oznacza, że w przypadku niedopełnienia obowiązków, popełnienia błędu w sztuce lekarskiej będą musieli zapłacić odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, utratę pracy, rehabilitację lub śmierć. Takie odszkodowania są bardzo wysokie, z tego względu wprowadzono ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy.

Ubezpieczenia dla lekarzy mają charakter:

  • obowiązkowy,
  • dobrowolny.

Ubezpieczeniem obowiązkowym objęci są lekarzy prowadzący indywidualną praktykę lub działają w ramach prywatnej praktyki grupowej. Minimalna kwota odszkodowania za jedno zdarzenie wynosi 75 tys. euro oraz 350 tys. euro za kilka zdarzeń w ciągu obowiązywania polisy, czyli jednego roku.

Ubezpieczenie dobrowolne powinni wykupić zwłaszcza lekarze, których specjalizacja i wykonywane zabiegi wiążą się z podwyższonym ryzykiem

Obowiązkowe ubezpieczenie OC można poszerzyć o ubezpieczenie dobrowolne. Adresowane jest ono także do wszystkich pozostałych lekarzy, bez względu na status zatrudnienia. Ofert na rynku jest bardzo dużo, wybierając konkretną ofertę warto zwrócić uwagę na wielkość składki oraz gwarantowaną kwotę odszkodowania za jedno zdarzenie. Ta powinna być jak najwyższa.

Ubezpieczenie dobrowolne powinni wykupić zwłaszcza lekarze, których specjalizacja i wykonywane zabiegi wiążą się z podwyższonym ryzykiem. Należą do nich:

  • chirurdzy wszystkich specjalności,
  • anestezjolodzy,
  • kardiolodzy,
  • ginekolodzy-położnicy.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC oferują dodatkowo opiekę prawną. To bardzo ważna opcja, ponieważ lekarz nie będzie musiał ponosić kosztów związanych z pomocą adwokata i zastępstwem procesowym. Ubezpieczenie może zawierać także inne dodatkowe opcje chroniące zdrowie lekarza.